En homogen styrelse hämmar tillväxten

I den undersökning Evolvefy genomförde 2021 ”Styrelsesammanhang i tillväxtbolag” framkom det att hälften av de svarande anser att styrelsen saknar en gemensam filosofi eller värdering och att styrelsen är för homogen. Vad detta kan få för konsekvenser för växande bolag diskuterade vi med Petra Palmgren Lindwall som arbetar professionellt som styrelsearbetare.

11.14.2022
Nyheter - Tillväxtbolag

Petra har sedan 2006 arbetat som styrelseordförande i ägarledda privata tillväxtbolag. Som ordförande arbetar hon nära VD och ägare där hon i ordföranderollen kan anpassa arbetet till vad bolaget behöver. Petra menar att som ordförande är det viktigt att förstå och använda det hjärnkollektiv som finns i styrelserummet. För att få en hög verkningsgrad av styrelsens värdeskapande så behöver ägarna vara tydliga med vad de vill med bolaget och helst ta fram ett ägardirektiv och att styrelsen får möjlighet att tolka det men också kunna samverka för att utveckla det. På ägarnas bord ligger att tydligt definiera uppdraget för styrelsen, så att styrelsen kan omsätta ägarviljan till strategi. Petra möter många ägare som har fullt upp med att växa sina bolag och inte alltid tar sig tiden att arbeta med att få till en diversifierad styrelse. Många vet inte vart man hittar bra kandidater eller hur man får till en mer varierad styrelse. Att ta hjälp av en rekryterare för att bemanna den med den kompetens som krävs för att skapa dynamik och en heterogen gruppsammansättning är något hon därför rekommenderar.

- Många grundare och ägare i så kallade scaleups vill ha en plats i styrelsen och ofta utgör de styrelsen helt hållet, under en ganska lång tid i bolagets utveckling. När man väl tar in en ledamot, tar man ofta in personer från branschen i stället för att ta in ledamöter med de kunskaper och kompetenser som behövs för att bygga affären vidare. Jag tycker det är bra om man inledningsvis tar in en extern styrelseordförande och därefter fortsätta rekrytera och att det blir balans mellan externa och interna medlemmar. En risk med att ta in bara en extern i styrelsen, är att det skapar maktförhållande som gör att man inte utmanar varandra tillräckligt, förtydligar Petra

Andra åtgärder ordförande kan ta för att få styrelsen att snabbare komma in i det strategiska arbetet och få styrelsen att bli ett högpresterande team är att ge de nya medlemmarna en ordentlig introduktion. Att ge ett historiskt perspektiv och att ha en diskussion om förväntningarna på styrelsen i stort och att nya medlemmar får bidra till helheten.

Ett upplägg kan vara att ha en styrelsekickoff per år som ligger utanför de planerade styrelsemöten. Ett möte som handlar om att lära känna varandra som individer, vad ska var och en bidra med, vilka förväntningar har man på varandra och hur ska man omsätta uppdraget/ägardirektivet i praktiskt styrelsearbete det kommande året.

- Det behövs tydlighet i alla led. Fokus på rätt saker underlättar samarbete och beslut. Att inte styrelsen har gemensamma värderingar eller filosofi, kan leda till att styrelsen ägnar sig åt fel saker. I det långa loppet blir styrelsen då ineffektiv och riskerar att bli verkningslös. För att undvika detta så lägg tid i början på att lära känna varandras erfarenheter och styrkor och diskutera hur detta kan omsättas i ett praktiskt styrelsearbete med fokus på värdeskapande utifrån ägarnas vilja, säger Petra

Petra trycker mycket på ansvaret styrelseordförande har för att föra bolaget framåt i enlighet med strategin. För att undvika stelbenthet och förmycket fokus på ekonomi, kontroll och uppföljning så förordar hon att släppa in dialogen och utnyttja hjärnkollektivet. Det är ordföranden som äger agendan och med inspel från övriga i styrelsen och VD, beslutar vilka frågor som ska prioriteras.

- Jag ser så många ordförande som inte kan/gör sitt jobb. Det handlar oftast om att man tittar mer i backspegeln än blickar framåt. Det är viktigt att ordförande kan balansera både befintlig och framtida affär, säger hon.

Det är tydligt att Petra brinner för styrelsearbetet och gärna delar med sig av sin långa erfarenhet. Tiden rinner i väg och avslutningsvis ber vi henne om de tre bästa råd för att skapa ett effektivt styrelsearbete.

• Ta in en extern ordförande som arbetar nära VD och ägare.

• Skapa en heterogen grupp som utmanar och använd hjärnkollektivet.  

• Blicka framåt – ägna inte tiden i styrelsemötet åt att läsa rapporter.

Om undersökningen ”Styrelsesammanhang i tillväxtbolag”

Styrelserollen är 3 av 4 delämnen som sammanfattar resultatet från Evolvefys undersökning 2021. Respondenterna innehar roller såsom VD, Investment Manager och CFO, eller är styrelseproffs i tillväxtbolag.

Evolvefy hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla lösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive search, Bolagsvärdering, Finansiell rådgivning, Tillväxtanalys, Risk management och Ekonomibyrå.

Petra Palmgren Lindwall
Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.