Framgångsrik Organisationsförändring - Det tillväxtbolag ofta missar

Att genomföra en organisationsförändring är utmanande både när ditt bolag behöver skala upp eller ner - 5 råd som kan vara till hjälp på vägen

1.30.2024
Marlene Blomquist Börjesson

I en tid präglad av ekonomiska svängningar, står många scaleups och tillväxtbolag inför utmaningen att genomföra organisationsförändringar som kräver både strategisk skicklighet och mänskligt omdöme. HR-strategen Sofie Lärka, i en intervju med Marlene Blomquist Börjesson på Evolvefy, belyser vikten av att balansera bolagets företagskultur och de anställdas välbefinnande. Hon framhåller att förändring är oundviklig, men framgången ligger i hur förändringen hanteras.

När bolag växer är de vanligaste missarna otillräcklig kommunikation, försummelse av företagskulturen, bristande ledarskap och att man underskattar motståndet mot förändring. Allt detta kan leda till osäkerhet och minskat engagemang bland anställda och konsekvenser av det kan skada bolagets anpassningsförmåga och tillväxtresa.

Hur lyckas man då med sin organisationsförändring?  

Sofie understryker betydelsen av kommunikation för att behålla bolagets attraktionskraft som arbetsgivare. Genom transparens och tydlighet kan bolag inte bara behålla utan även förstärka sitt arbetsgivarvarumärke. Rollen som ledare är avgörande i genomförandet av förändringar, där effektiva ledare inte bara kommunicerar visionen utan också stöttar sina team.

Att upprätthålla en stark kultur kräver involvering och inkludering av anställda i förändringsprocessen, betonar Sofie. Att vara aktiv och söka medarbetarnas input bidrar till en kultur som präglas av respekt och tillit. Med tanke på framtiden menar Sofie att flexibilitet och anpassningsförmåga blir allt viktigare, där bolag som snabbt anpassar sig och sätter sina medarbetare i centrum kommer att stå starka på marknaden.

5 nyckelråd från Sofie – gör en People Plan

• Stabil bemanning: Fokusera på att behålla nyckelpersoner och chefer. Överväg tillfälligt samarbete med konsultbolag för att täcka bemanningsgap.

• Högt engagemang: Genomför regelbundna temperaturmätningar för att säkerställa medarbetarnas välbefinnande. Skapa en respektfull offboarding-process för de medarbetare som lämnar bolaget.

• God arbetsmiljö: Upprätthåll ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Följ upp faktorer som frisknärvaro samt personalomsättning och gör löpande riskbedömningar med skyddsombud.

• Starkt ledarskap och kommunikation: Håll regelbundna chefsmöten och upprätthåll öppen kommunikation för att minimera ryktesspridning och främja en positiv arbetsmiljö.

• Samverka med fackliga parter: Arbeta nära fackliga organisationer och skyddsombud. Använd alla kommunikationskanaler för att nå ut till samtliga medarbetare och bygga förtroende.

Sofie Lärkas perspektiv ger insikter i hur bolag kan hantera utmaningarna med organisationsförändringar. Genom att prioritera transparent kommunikation, starkt ledarskap och medarbetarnas engagemang, kan bolag inte bara överleva utan även blomstra under tider av förändring. Detta tillvägagångssätt garanterar inte bara affärsmässig framgång, utan också en arbetsplats där människor känner sig uppskattade och blir en del av en större helhet.

Sofie Lärka har lång erfarenhet som HR-direktör och HR-strateg på ledningsnivå och har hjälpt många bolag med förändringsledning och rådgivning.

EVOLVEFY hjälper entreprenörer och företagsledare i växande och etablerade bolag att bygga strukturkapital för att realisera sin utveckling. När ett företag är under förändring förflyttas behovet av kompetens beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Här ser vi ofta att det går fel och det kan bli väldigt kostsamt. Därför finns vi. Vårt koncept bygger på både långsiktiga och flexibla konsultlösningar. Vi erbjuder Interim Management, Executive Search, Bolagsvärdering, HR och Finansiell rådgivning, Tillväxtanalys, Risk management och Ekonomibyrå.

Tack för er förfrågan. Vi kontaktar er så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Managing partners

Är du nyfiken och vill veta mer om oss är du varmt välkommen att skicka in kontaktformuläret eller maila oss direkt.